Chương trình

Đối thoại chính trị và Cải cách xã hội

Đối thoại chính trị và Cải cách xã hội

Hoạt động của Viện Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) tại Đức và trên toàn thế giới dựa trên các giá trị tự do, công bằng xã hội và đoàn kết. Hướng tới các giá trị này, FES đang hỗ trợ quá trình cải cách kinh tế, xã hội và... More

Chính sách xã hội và Quyền của Người lao động

Chính sách xã hội và Quyền của Người lao động

Để đảm bảo khía cạnh xã hội trong phát triển kinh tế, cần phải có tổ chức công đoàn có năng lực và trách nhiệm đại diện cho quyền lợi đích thực của đoàn viên. Friedrich-Ebert-Stiftung là một phần của phong trào lao động... More

Economic Justice and Sustainable Development

Economic Justice and Sustainable Development

The economic reform process in Vietnam has not only resulted in tremendous success in terms of economic growth, but also a remarkable reduction in poverty and the establishment of a prosperous society. More

Công bằng kinh tế và Phát triển bền vững

Công bằng kinh tế và Phát triển bền vững

Quá trình cải cách kinh tế ở Việt Nam không chỉ đưa đến thành công to lớn về tăng trưởng kinh tế, mà còn làm giảm đáng kể tỷ lệ nghèo đói và thiết lập một xã hội thịnh vượng. More

Biến đổi khí hậu, Năng lượng, và Môi trường

Biến đổi khí hậu, Năng lượng, và Môi trường

Việt Nam không chỉ là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu trên toàn thế giới mà còn chịu ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do quá trình công nghiệp hóa nhanh và không bền vững. More

Friedrich-Ebert-Stiftung
Văn phòng Việt Nam 

7 Bà Huyện Thanh Quan
Ba Đình 
Hà Nội  - Việt Nam
Hòm thư 44

+84   24 38455108
+84   24 38452631

mail.vietnam(at)fes.de